Service

Service

Down

Evropské nařízení o stavebních výrobcích EN 50575 (BauPVO)

Nařízení EU o stavebních výrobcích (Construction Products Regulation – CPR) vyžaduje od výrobců, aby všechny kabely a vedení, které jsou poprvé uvedeny na trh po datu 01.07.2017, byly odzkoušeny s ohledem na požární charakteristiky a aby byly buď přímo na výrobku, nebo na etiketě označeny.

Toto pravidlo zahrnuje trvale nainstalované kabely a vedení ve stavebních objektech, a to jak v pozemním, tak v inženýrském stavitelství.

Klasifikace má 7 eurotříd: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca a Fca
(ca = kabel)

Prezentace včetně tabulky se třídami požární odolnosti elektrických kabelů a vedení je přiložena.

Kromě toho je možné, že bude kabel (např. N2XH, N2XCH) klasifikován ve více než 1 třídě, což při vyšší klasifikaci vede v každém případě k odpovídajícímu zvýšení nákladů, popř. to vyžaduje minimální vyráběná množství.

Výjimku z BauPVO představují kabely a vedení se zachováním funkčnosti. Na ty se požadavky tohoto nařízení o stavebních výrobcích nevztahují.

Výrobci a osoby provádějící uvedení do distribuce jsou povinni vystavit prohlášení o vlastnostech (Declaration of Performance – DoP). To platí pro všechny výrobky, které byly poprvé uvedeny do distribuce po datu 01.07.2017. Kabely a vedení uvedené do distribuce již před 01.07.2017 smí být na trhu i nadále k dispozici. Pro skladové zboží obchodníků, které bylo pořízeno již před rozhodným dnem, proto nové povinnosti podle BauPVO nejsou závazné a toto zboží může být firmou SKW i nadále používáno pro dodávky.

Na vyžádání se poskytují prohlášení o vlastnostech (DoP). Pro přiřazení potřebujeme příslušné dodací doklady a etiketu bubnu nebo příslušný vzor provedení kabelové smyčky a cívky.

Budete-li mít při přiřazení kabelů a vedení ke třídám dotazy, pomohou vám ochotně naši pracovníci.

Zkoušky/kvalita/certifikáty

 

Klikněte jednoduše na odkaz a certifikáty si otevřete nebo uložte.

Služba zpětného odběru bubnů

Bubny a balení

Kabelové bubny se účtují zvlášť podle našeho ceníku bubnů platného k datu dodání a musí být bez jakékoli srážky zaplaceny současně se zbožím. Pokud vrátíte naše nepoškozené prázdné bubny vyplaceně do našeho závodu Schwechat nejpozději do šesti měsíců od data odeslání, odkoupíme bubny zpět se srážkou manipulačního poplatku ve výši 25 % z plné ceny bubnu a vystavíme na příslušnou částku dobropis. Pokud vrácení proběhne později než po šesti měsících, snižuje se cena zpětného odkupu za každý další započatý měsíc o 5 % plné ceny bubnu.

Jednocestné bubny, bednění, ložné pomůcky a jiné obaly se účtují kupujícímu podle našich vlastních nákladů a nejsou odebírány zpět. Odběratel se zavazuje, že sám zajistí likvidaci obalových materiálů a uhradí ji.

Zde najdete velikosti našich bubnů.

Centrum stahování

Kontaktujte nás

Telefon: +43 1 701700 | E-mail: office@skw.at