Všeobecné dodací podmínky

1. OBLAST PLATNOSTI

1.1 Naše dodávky a výkony jsou realizovány výhradně podle níže uve­dených všeobecných dodacích podmínek. Tímto jsou výslovně vyloučeny nákupní podmínky nebo jiné všeobecné obchodní podmínky kupujícího; ty neplatí ani tehdy, když je při uzavření smlouvy neodmítneme.

1.2 Odchylky od těchto podmínek jsou účinné pouze při písemném uz­nání z naší strany.

1.3 Subsidiárně platí „Všeobecné dodací podmínky elektrotechnické­ho a elektronického průmyslu Rakouska“, vydané odborným svazem elektrotechnického a elektronického průmyslu Rakouska, vydání duben 2017.
 

2. NABÍDKY

2.1 Naše nabídky platí zásadně nezávazně.

2.2 Podklady předané v souvislosti s nabídkou nesmí být bez našeho svolení rozmnoženy ani předány žádné třetí osobě. Při udělení zakázky třetí osobě nám musí být takové podklady okamžitě vráceny.
 

3. UZAVŘENÍ

3.1 Smlouva je považována za uzavřenou až poté, co po obdržení objed­návky zašleme písemné potvrzení zakázky nebo dodávku.

3.2 Pozdější změny nebo dodatky smlouvy vyžadují k nabytí platnosti naše písemné potvrzení. Od tohoto požadavku na písemnou formu se nelze odchýlit ani ústně, ani konkludentně.
 

4. CENY

4.1 Všechny dodávky jsou realizovány na základě našeho ceníku plat­ného v době dodávky plus zákonná daň z obratu a při zohlednění níže uvedených přirážek a srážek: Naše ceny zahrnují měděný základ EUR 130,00 za 100 kg mědi, resp. hliníkový základ EUR 100,00 za 100 kg hliníku, resp. olověný základ EUR 50,00 za 100 kg olova. Zúčtování přirážek a srážek za kovy je založeno na obsazích kovů v našem zboží, uvedených v našich cenících, a provádí se podle posledního seznamu rakouských kotací kovů platného k datu dodávky, zveřejněného na www.skw.at.

4.2 Vyhrazujeme si právo účtovat si při objednání malých množství vždy skutečné příspěvky na dopravní náklady, přirážky za minimální množství a manipulační poplatky. V případě potisků kabelů specifikovaných zá­kazníkem si vždy účtujeme skutečné výdaje za potisk.

4.3 Naše ceny platí ex works Schwechat, bez započtení nákladů na bub­ny, bednění, balení a vykládku.

4.4 V případě nadměrných nebo podměrných dodávek (bod 5) si účtujeme skutečně dodané množství.
 

5. DODÁVANÉ DÉLKY

Objednávky skladem dodáváme ve sdělených standardních délkách s tolerancí ±10 %, přičemž takové nadměrné a podměrné dodávky budou kupujícím uznány a zaplaceny. Pokud není výslovně sjednáno jinak, platí pro všechny ostatní dodávky tolerance délky ±5 %.
 

6. BUBNY A BALENÍ

6.1 Kabelové bubny se účtují zvlášť podle našeho ceníku bubnů platné­ho k datu dodání a musí být bez jakékoli srážky zaplaceny současně se zbožím. Pokud vrátíte naše nepoškozené prázdné bubny vyplaceně do našeho závodu Schwechat nejpozději do šesti měsíců od data odeslá­ní, odkoupíme bubny zpět se srážkou manipulačního poplatku ve výši 25 % z plné ceny bubnu a vystavíme na příslušnou částku dobropis. Pokud vrácení proběhne později než po šesti měsících, snižuje se cena zpětného odkupu za každý další započatý měsíc o 5 % plné ceny bubnu.

6.2 Jednocestné bubny, bednění, ložné pomůcky a jiné obaly se účtují kupujícímu podle našich vlastních nákladů a nejsou odebírány zpět. Odběratel se zavazuje, že sám zajistí likvidaci obalových materiálů a uhradí ji.
 

7. ZASLÁNÍ / PŘECHOD RIZIK

7.1 Dodávky do 20 kg jsou zasílány nevyplaceně z našeho závodu Schwechat poštou.

7.2 U ostatních nákladních zásilek v rámci Rakouska je dodávka rea­lizována podle naší volby prostřednictvím speditéra nebo vagonem vyplaceně na určené rakouské nádraží. Při objednání malých množství si vždy vyhrazujeme právo účtovat si skutečné příspěvky na dopravní náklady. Případnou přepravu do zahraničí si musí kupující zajistit sám, platí dodání ex works Schwechat. Způsob zaslání zvolený firmou SKW je ve všech případech považován za schválený kupujícím.

7.3 V případě vlastního odvozu kupujícím se neposkytuje žádná náhra­da. Vícenáklady na případné expresní dodávky nese kupující.

7.4 Riziko zkázy nebo poškození zboží a bubnů nese od předání přepravci v našem závodě Schwechat kupující.
 

8. DODÁVKA

8.1 Máme právo provádět dílčí dodávky a samostatně je účtovat.

8.2 Námi uvedené dodací lhůty platí s výhradou nepředvídatelných nebo námi neovlivnitelných okolností, jako jsou válečné události, pracovní konflikty (stávka nebo výluka) nebo jiné případy vyšší moci, úřední zásahy a zákazy, zpoždění přepravy nebo proclení atd., a sice nezávisle na tom, jestli se takové okolnosti vyskytnou přímo u nás, nebo u některého z našich dodavatelů. Pokud nastane některá z uvedených okolností, prodlužují se naše dodací lhůty automaticky o dobu trvání takové okolnosti. Jestliže taková okolnost trvá déle než tři měsíce, je každá smluvní strana oprávněna ohlásit odstoupení od smlouvy s oh­ledem na dosud otevřenou část zakázky, bude-li příslušná okolnost dál trvat.

8.3 Dodací lhůta začíná k nejpozdějšímu z níže uvedených dat:

• Datum potvrzení zakázky

• Datum splnění případných povinností kupujícího, např. předání technických dokumentací a technické vyjasnění objednávky, předání úředních schválení atd.

• Datum, kdy obdržíme sjednanou zálohu nebo jistotu

8.4 Oznámení připravenosti k zaslání v termínu dodání je považováno za rovnocenné skutečné dodávce, pokud tato nemůže být z důvodů, kte­ré jsme nezavinili, v termínu dodání realizována.
 

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1 Jsme oprávněni požadovat zálohy. Platby musí být zaslány nám, resp. námi uvedeným bankovním ústavům.

9.2 Naše faktury jsou splatné třicet dnů po datu faktury ve sjednané měně, a sice bez jakékoli srážky. Kupující je oprávněn odečíst si při platbách eventuálně sjednané skonto pouze tehdy, pokud není se svými ostatními platebními závazky vůči nám v prodlení.  

9.3 Na vrub kupujícího jdou náklady související s případně sjednaným provedením platby formou akreditivu nebo dokumentárního inkasa.

9.4 Kupující není oprávněn nám kvůli záručním nárokům, nárokům na náhradu škod nebo jiným nárokům zadržovat platby. Právo na vypořádání má kupující pouze u právně zjištěných nebo uznaných poh¬ledávek.

9.5 Pokud kupující nedodrží platební podmínky, máme právo zadržet nevyřízené dodávky nebo je podmínit poskytnutím jistot či (dodatečné) zálohy.

9.6 Nezávisle na sjednaných termínech plateb jsou všechny naše poh¬ledávky okamžitě splatné, jakmile se u kupujícího vyskytnou okolnosti, které sníží jeho kredibilitu, např. zahájení insolvenčního řízení na ma¬jetek kupujícího, nezahájení takového řízení z důvodu nedostatečného majetku atd.

9.7 V případě zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího nebo nezahájení takového řízení z důvodu nedostatečného majetku nabývají místo sjednaných cen platnosti ceny podle našeho ceníku platného k datu uzavření obchodu, protože ceny uvedené v našich cenících zaručujeme v případě, že kupující včas a zcela plní své platební závazky.
 

10. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

10.1 Až do úplného zaplacení celé účtované částky včetně vedlejších poplatků zůstává zboží, které je předmětem koupě, naším vlastnictvím. Bez ohledu na to nese kupující riziko zkázy nebo poškození zboží (viz bod 7.4).

10.2 Dokud jsme vlastníky zboží, máme právo označit náš majetek jakýmkoli způsobem, který uznáme za vhodné. Kupující se zavazuje příslušné značky nepoškodit, neodstranit ani je nezměnit k nepoznání.

10.3 Kupující je až do odvolání oprávněn v rámci denní obchodní činnosti odprodat zboží v našem výhradním vlastnictví a zpracovat ho nebo opracovat. Předání jistoty nebo zastavení takového zboží je kupují¬címu, stejně jako jakékoli jiné disponování neodpovídající denní obchod¬ní činnosti, např. prodej úhrnem, zakázáno. Pokud bude na zboží, které je stále ještě v našem vlastnictví, uvalena třetí stranou exekuce nebo bude jinak zabaveno, musí nás o tom kupující neprodleně informovat. Náklady, které nám případně vzniknou při prosazování našich vlast¬nických nároků, nám uhradí kupující.

10.4 Také při zpracování nebo opracování zboží v našem výhradním vlastnictví zůstává naše vlastnictví zachováno. V případě takového zpra¬cování, opracování nebo spojení získáváme alikvotní spoluvlastnictví na nových výrobcích nebo objektech. Náš spoluvlastnický podíl se určuje podle poměru hodnoty našeho zboží k celkové hodnotě nových výrobků, které vzniknou zpracováním, opracováním či spojením, nebo ke zvýšené hodnotě objektů, ve kterých je naše zboží nainstalováno.
 

11. ZÁRUKA

11.1 Záruční lhůta je 12 měsíců od dodání, popř. oznámení připravenosti k expedici.

11.2 Kupující musí neprodleně po dodání, popř. při vyzvednutí důkladně prozkoumat veškeré dodané zboží (pokud je to podle řádné obchodní si¬tuace proveditelné), a pokud se ukáže závada, musí nám to neprodleně písemně oznámit doporučeným dopisem. Škody způsobené přepravou si musí kupující navíc nechat potvrdit také od přepravce v přepravních dokladech (reklamace). Pokud kupující nepodá žádné oznámení, je zboží považováno za schválené, ledaže by se jednalo o závadu, která při zkoumání nebyla zjistitelná. Jestliže se taková závada projeví později, musí být oznámení podáno neprodleně po jejím objevení, jinak je zboží považováno i s ohledem na tuto závadu za schválené. Na rozdíl od § 924 ABGB musí kupující prokázat, že závada existovala již při předání. Výše uvedené povinnosti musí být splněny také tehdy, když je dodáno jiné než sjednané zboží nebo jiné než sjednané množství zboží, pokud se dodané zboží zjevně neliší od objednávky do té míry, že by prodávají¬cí musel považovat schválení kupujícího za vyloučené.

11.3 Čistě optické závady, zejména znečištění nebo zvýšená drsnost povrchů, barevné vady, únik změkčovadla nebo podobné závady, vysky¬tující se ojediněle u kabelů, nepředstavují závady, na které by se vzta¬hovala záruka nebo na které by bylo možné uplatnit nárok na náhradu škod.

11.4 Kupující dále ztrácí všechny odůvodněné nároky na náhradu škod také v následujících případech:

11.4.1 Pokud kupující po zjištění závady nebo pojetí podezření na závadu zavede nebo opomene určitá opatření, čímž nám zabrání pro¬vést detailní kontrolu případné závady nebo škody (např. pokračování instalačních prací atd.).

11.4.2 Pokud bude zpracování, opracování nebo spojení zboží (zejména jeho instalace) provedeno při porušení platných technických norem či zákonných ustanovení (zejména elektrotechnických nařízení v aktuálně platném znění) nebo jinou osobou než povolaným odborným pracovní¬kem.

11.4.3 Pokud nejsou dodrženy případné pokyny pro použití, montáž, instalaci nebo užívání, pokud není zboží použito ke sjednanému účelu nebo pokud je závada způsobena normálním opotřebením, nesprávným zacházením, nevhodným skladováním, nesprávnou instalací či montáží, nedostatečnou ochranou proti mrazu, chemickými, elektrickými nebo jinými škodlivými vlivy nebo podobnými příčinami.

11.4.4 Pokud se pokusí odstranit závadu samotný kupující nebo třetí, námi neautorizovaná osoba.

11.5 Kupující je při záručních nárocích omezen na údržbu nebo výměnu poškozeného dílu během přiměřené doby. Jestliže nelze realizovat přepravu závadného zboží, odstraníme závadu u kupujícího nebo zde zboží vyměníme. Když vyměníme zboží, přechází jeho vlastnictví zase zpět na nás.

11.6 Náklady, které vzniknou přímo při odstranění závady, např. nák¬lady na nezbytná stavební opatření, zemní práce, náklady na zjištění závad a jejich příčin atd., hradí v každém případě samotný kupující.

11.7 Odstranění závad na námi dodaném zboží nebo výměna takového zboží neprodlužují původní záruční lhůtu a nejsou také důvodem k zahá¬jení nové záruční lhůty. Další nároky jakéhokoli druhu ze strany kupují¬cího přesahující nároky výše uvedené, stejně jako postihy podle § 933b ABGB jsou vyloučené.
 

12. RUČENÍ

12.1 Jako prodávající ručíme v rozsahu platnosti zákona o odpovědnosti za škody způsobené vadami výrobků. Použití našich výrobků je povoleno pouze v rámci platných technických norem nebo zákonných předpisů, zejména elektronického nařízení 2002/A2 (změna elektrotechnického nařízení 2002, BGBl. II č. 33/2006) v aktuálně platném znění a pouze povolanými odbornými pracovníky. Za škody mimo oblast platnosti zákona o odpovědnosti za škody způsobené vadami výrobků ručíme v rámci zákonných předpisů, pokud se nám prokáže úmysl nebo hrubá nedbalost. Ručení za lehkou nedbalost je vyloučeno, stejně tak náhrada následných a majetkových škod, ušlých zisků nebo úspor, ztrát úroků a ztracených dat nebo informací a škod v souvislosti s nároky třetích osob vůči kupujícímu nebo jiných nepřímých škod.

12.2 Za konvenční penále ručíme pouze v případě, že byla písemně sjednána, a kromě toho pouze při zavinění.
 

13. ROZHODNÉ PRÁVO A SÍDLO SOUDU

13.1 Tyto všeobecné dodací podmínky a všechny smlouvy, v souvislosti s nimiž jsou tyto podmínky použity, podléhají rakouskému právu, s výjimkou dohody OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

13.2 Výhradním sídlem soudu pro všechny spory je Vídeň, Vnitřní Město.
 

14. RŮZNÉ

14.1 E-maily jsou považovány za nám doručené teprve v okamžiku, kdy jsou některým naším referentem během našich úředních hodin vyvolány a otevřeny. Při otevření mimo naše úřední hodiny jsou e-maily považovány za doručené až se začátkem úředních hodin příštího pracovního dne

14.2 Změny nebo dodatky těchto všeobecných dodacích podmínek vyžadují písemnou formu. Od tohoto požadavku na písemnou formu se nelze odchýlit ani ústně, ani konkludentně.

14.3 Neplatnost nebo neprosaditelnost jednoho či více ustanovení těchto všeobecných dodacích podmínek nebo smlouvy, v souvislosti s níž jsou tyto podmínky použity, nemá za následek zneplatnění ostatních ustanovení. Neplatné nebo neprosaditelné ustanovení bude nahrazeno platným a prosaditelným ustanovením, které bude co možná nejlépe odpovídat původním hospodářským záměrům stran, které byly neplatným nebo neprosaditelným ustanovením sledovány.