Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vás informuje o způsobu, rozsahu a účelu zpracování údajů vztažených ke konkrétním osobám (dále krátce „osobní údaje“) v rámci naší on-line nabídky a s ní spojených webových stránek, funkcí a obsahu, ale také externích on-line prezentací, jako jsou např. naše profily na sociálních sítích (dále souhrnně označováno jako „on-line nabídka“). Ohledně používaných pojmů, např. „zpracování“ nebo „správce“, odkazujeme na definice v čl. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).


Správce

Schwechater Kabelwerke GmbH
Sídlo firmy: Himberger Straße 50, A-2320 Schwechat
Tel: +43 1 70170-0
Fax +43 1 70170-88
E-mail: office@skw.at
Manažer ochrany osobních údajů: Ing. Mag. Robert Vodnek
Link zum Impressum

 
Druhy zpracovávaných údajů:

 • Základní údaje (např. jména, adresy).
 • Kontaktní údaje (např. e-maily, telefonní čísla).
 • Údaje o obsahu (např. zadané texty, fotografie, videa).
 • Údaje o užívání (např. navštívené webové stránky, zájmový obsah, časy přístupu).
 • Metadata / komunikační data (např. informace o zařízení, IP adresy).

 

Kategorie subjektů údajů

 • Zákazníci/zájemci/dodavatelé.
 • Návštěvníci a uživatelé on-line nabídky.

(Níže označujeme dotčené osoby také souhrnně jako „uživatele“.)

 
Účel zpracování

 • Poskytnutí on-line nabídky, jejích funkcí a obsahu.
 • Odpovídání na žádosti o kontakt a komunikace s uživateli.
 • Bezpečnostní opatření.
 • Měření dosahu / marketing.

 

Používané pojmy

„Osobní údaje“ jsou všechny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); za identifikovatelnou je považována fyzická osoba, která může být přímo nebo nepřímo identifikována, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, on-line identifikaci (např. cookie) nebo na jeden či více zvláštních atributů fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

„Zpracování“ je každá operace provedená pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů nebo jakákoli taková řada operací v souvislosti s osobními údaji. Pojem je obsáhlý a zahrnuje prakticky každou operaci s údaji.

„Pseudonymizace“ je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že tyto osobní údaje již nemohou být bez použití dodatečných informací přiřazeny ke konkrétnímu subjektu údajů, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením zaručujícím, že osobní údaje nebudou přiřazeny k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

„Profilování“ je každá forma automatizovaného zpracování osobních údajů, která spočívá v tom, že jsou tyto osobní údaje použity k hodnocení určitých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k analýze nebo předpovědění aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa pobytu nebo pohybu této fyzické osoby.

Jako „správce“ se označuje fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám či společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.

„Zpracovatel“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura či jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

 
Směrodatný právní základ

Podle ustanovení čl. 13 GDPR vám sdělíme právní základ našeho zpracování osobních údajů. Pokud právní základ není uveden v prohlášení o ochraně osobních údajů, platí toto: Právním základem pro získání souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR, právním základem pro zpracování za účelem plnění našich výkonů a provádění smluvních opatření, ale také pro odpovídání na otázky je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, právním základem pro zpracování za účelem plnění našich právních povinností je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a právním základem pro zpracování za účelem ochrany našich oprávněných zájmů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. V případě, že budou zpracování osobních údajů vyžadovat životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

 
Bezpečnostní opatření

Podle ustanovení čl. 32 GDPR a s ohledem na současný stav techniky, implementační náklady a na způsob, rozsah, okolnosti a účely zpracování, ale také s ohledem na různou pravděpodobnost výskytu a závažnost ohrožení práv a svobod fyzických osob zavádíme vhodná technická a organizační opatření za účelem zajištění úrovně ochrany přiměřené danému riziku.

K těmto opatřením patří zejména zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti údajů na základě kontroly fyzického přístupu k údajům, ale také přístupu, zadávání, sdělování, zabezpečení, dostupnosti a rozdělení těchto údajů. Kromě toho jsme vypracovali postupy, které zaručují zabezpečení práv subjektů údajů, mazání údajů a reakce na ohrožení údajů. Dále bereme v úvahu ochranu osobních údajů již při vývoji, resp. výběru hardwaru, softwaru a postupů, a to na principu ochrany osobních údajů technickou cestou a s použitím přednastavení podporujících ochranu osobních údajů (čl. 25 GDPR).

 
Spolupráce se zpracovateli zakázek a třetími osobami

Pokud v rámci našeho zpracování odhalíme osobní údaje jiným osobám a podnikům (zpracovatelům zakázek nebo třetím osobám), sdělíme jim tyto osobní údaje nebo jim k těmto osobním údajům umožníme přístup jiným způsobem, dojde k tomu pouze na základě zákonného povolení (např. když je sdělení osobních údajů třetí osobě, jako jsou poskytovatelé platebních služeb, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR nezbytné pro splnění smlouvy), na základě udělení vašeho souhlasu, požadavku právního závazku nebo našeho oprávněného zájmu (např. při využití pověřenců, webhosterů atd.).

Pokud pověříme zpracováním osobních údajů třetí osobu na základě tzv. „smlouvy o zpracování zakázky“, proběhne to na základě čl. 28 GDPR.

 
Předávání osobních údajů do třetích zemí

Budeme-li zpracovávat osobní údaje ve třetí zemi (tzn. mimo Evropskou unii (EU) či Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo se to stane v rámci nárokování služeb třetích osob či odhalení, resp. sdělení osobních údajů třetí osobě, dojde k tomu pouze v případě, že to bude nutné ke splnění našich (před)smluvních povinností, udělíte k tomu svůj souhlas, popř. to bude nutné na základě právního závazku nebo našeho oprávněného zájmu. S výhradou zákonných či smluvních povolení zpracováváme nebo necháváme zpracovat osobní údaje ve třetí zemi pouze při splnění zvláštních předpokladů podle čl. 44 a násl. GDPR. To znamená, že zpracování probíhá např. na základě zvláštních garancí, jako je oficiálně uznávané stanovení úrovně ochrany osobních údajů odpovídající požadavkům EU (např. v USA na základě „Privacy-Shield“), nebo při splnění oficiálně uznávaných speciálních smluvních závazků (takzvaných „standardních smluvních ustanovení“).

 
Práva subjektů údajů

Podle čl. 15 GDPR máte právo vyžádat si potvrzení o tom, jestli jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají, a právo na informace o těchto osobních údajích, jakož i na další informace a na kopii osobních údajů.

Podle čl. 16 GDPR máte právo vyžádat si doplnění osobních údajů, které se vás týkají, nebo opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají.

Podle ustanovení čl. 17 GDPR máte právo si vyžádat, aby byly osobní údaje, které se vás týkají, bez zbytečných odkladů vymazány, resp. alternativně podle ustanovení čl. 18 GDPR máte právo si vyžádat omezení zpracování osobních údajů.

Podle ustanovení čl. 20 GDPR máte právo si vyžádat, aby vám byly sděleny osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, nebo aby byly předány jinému správci.

Dále máte podle čl. 77 GDPR právo podat stížnost u kompetentního dozorového úřadu.

 
Právo odvolat souhlas

Podle čl. 7 odst. 3 GDPR máte právo odvolat své udělené souhlasy, a to s účinností do budoucna.

 
Právo vznést námitku

Podle ustanovení čl. 21 GDPR máte právo kdykoli vznést námitku proti budoucímu zpracování údajů, které se vás týkají. Námitka může být vznesena zejména proti zpracování pro účely přímé reklamy.

 
Cookies a právo vznést námitku při přímé reklamě

Jako „cookies“ se označují malé soubory, které se ukládají v počítačích uživatelů. V souborech cookies se mohou ukládat různé údaje. Cookie slouží v první řadě k ukládání údajů o uživateli (resp. o zařízení, ve kterém je soubor cookie uložený) během jeho návštěvy nebo také po skončení jeho návštěvy v rámci on-line nabídky. Jako „dočasné cookies“, resp. „relační cookies“ nebo „krátkodobé cookies“ se označují cookies, které se mažou poté. co uživatel opustí on-line nabídku a zavře svůj prohlížeč. V takovém cookie může být uložen např. obsah nákupního koše v on-line obchodě nebo stav přihlášení. Jako „permanentní“ nebo „trvalé“ se označují cookies, které zůstávají uložené i po zavření prohlížeče. Může tak být např. uložen stav přihlášení, když ho uživatel vyhledá po několika dnech. V takovém cookie mohou být rovněž uloženy zájmy uživatele, které jsou pak využity k měření dosahu nebo k účelům marketingu. Jako „cookies třetích stran“ se označují cookies, které jsou nabízeny jinými dodavateli než správcem, který provozuje on-line nabídku (jinak, pokud se jedná pouze o jeho cookies, hovoříme o „cookies první strany“).

Můžeme používat dočasné a permanentní cookies a upozorňujeme na to v rámci našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud si uživatel nepřeje, aby se v jeho počítači ukládaly cookies, je nutné, aby deaktivoval příslušnou volbu v systémových nastaveních svého prohlížeče. Uložené cookies lze v systémových nastaveních prohlížeče vymazat. Vyloučení cookies může vést k funkčním omezením této on-line nabídky.

U některých služeb, především v případě sledování (tracking), je možné vznést všeobecnou námitku proti používání cookies k účelům on-line marketingu prostřednictvím stránky http://www.aboutads.info/choices/ v USA nebo stránky http://www.youronlinechoices.com/ v EU. Mějte na paměti, že pak případně nebudete moci využívat všechny funkce této on-line nabídky.

 
Mazání osobních údajů

Námi zpracovávané osobní údaje mohou být podle ustanovení čl. 17 a 18 GDPR vymazány nebo může být jejich zpracování omezeno. Pokud není v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů výslovně uvedeno jinak, mažou se námi uchovávané osobní údaje, jakmile přestanou být potřebné k určenému účelu, pokud takovému vymazání nebrání žádná zákonná povinnost uchování. Nejsou-li osobní údaje vymazány z toho důvodu, že jsou potřeba pro jiné, zákonem povolené účely, je jejich zpracování omezeno. To znamená, že jsou osobní údaje zablokované a nezpracovávají se pro jiné účely. To platí např. pro osobní údaje, které musí být uchovávány z obchodně nebo daňově právních důvodů.

Podle zákonných předpisů v Rakousku trvá uchovávání 7 let podle § 132 odst. 1 BAO (účetní podklady, stvrzenky/faktury, účty, doklady, obchodní dokumenty, evidence příjmů a výdajů atd.), 22 let v souvislosti s pozemky a 10 let v případě podkladů souvisejících s elektronicky poskytovanými službami, telekomunikačními, rozhlasovými a televizními službami, které jsou poskytovány nepodnikatelům v členských státech EU a využívány pro Mini-One-Stop-Shop (MOSS).

 
Zpracování k obchodním účelům

Dále zpracováváme:

 • údaje smluv (např. předmět smlouvy, doba platnosti, kategorie zákazníka),
 • platební údaje (např. bankovní spojení, platební historie),

údaje našich zákazníků, zájemců a obchodních partnerů pro účely poskytování smluvních výkonů, servisu a péče o zákazníky, marketingu, reklamy a průzkumů trhu.

 
Administrativa, finanční účetnictví, organizace kanceláří, správa kontaktů

Osobní údaje zpracováváme také v rámci administrativních úkolů, např. organizace našeho provozu, finančního účetnictví a plnění zákonných povinností, např. archivace. Zpracováváme přitom stejné osobní údaje jako v rámci poskytování našich smluvních výkonů. Základem zpracování jsou čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování se provádí pro zákazníky, zájemce, obchodní partnery a návštěvníky webových stránek. Účel a náš zájem na zpracování spočívají v administrativě, finančním účetnictví, organizaci kanceláří a archivaci osobních údajů, tedy v úkolech, které slouží k udržování našich obchodních činností, zajišťování našich úkolů a poskytování našich výkonů. Mazání osobních údajů s ohledem na smluvní výkony a smluvní komunikaci odpovídá úkolům uvedeným u těchto činností zpracování.

Osobní údaje přitom předáváme nebo sdělujeme finanční správě, poradcům, např. daňovým poradcům, nebo auditorům, jakož i dalším úředním místům a zprostředkovatelům plateb.

Dále na základě našeho podnikohospodářského zájmu uchováváme údaje o dodavatelích, pořadatelích akcí a jiných obchodních partnerech, např. za účelem pozdějšího kontaktování. Tyto osobní údaje vztahující se většinou k podniku uchováváme zásadně trvale.

 
Podnikohospodářské analýzy a průzkumy trhu

Abychom byli schopni hospodárně provozovat náš podnik a rozpoznávat tržní tendence, ale také přání smluvních partnerů a uživatelů, analyzujeme osobní údaje poskytnuté nám k obchodním procesům, smlouvám, poptávkám atd. Zpracováváme přitom stavové údaje, komunikační údaje, smluvní údaje, platební údaje, údaje o užívání a metadata na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, přičemž k subjektům údajů patří smluvní partneři, zájemci, zákazníci, návštěvníci a uživatelé naší on-line nabídky.

Analýzy slouží k účelům podnikohospodářského hodnocení, marketingu a průzkumů trhu. Můžeme přitom brát profily zaregistrovaných uživatelů v úvahu s údaji, např. o jimi žádaných výkonech. Analýzy nám slouží ke zjednodušení užívání, k optimalizaci naší nabídky a ke zvýšení provozní hospodárnosti. Analýzy slouží výhradně nám a externě se nezveřejňují, pokud se nejedná o anonymní analýzy se souhrnnými hodnotami.

Jsou-li tyto analýzy nebo profily vztažené ke konkrétním osobám, mažou se nebo anonymizují při vypovězení smlouvy ze strany uživatelů, jinak po dvou letech od uzavření smlouvy. V ostatních případech se celkové podnikohospodářské analýzy a určování všeobecných tendencí vypracovávají podle možností anonymně.

 
Informace o ochraně osobních údajů v náborovém procesu

Osobní údaje uchazečů zpracováváme jen za účelem a v rámci náborového řízení, v souladu s platnými zákonnými předpisy. Zpracování osobních údajů uchazečů se provádí za účelem splnění našich (před)smluvních závazků v rámci náborového procesu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud je pro nás takové zpracování osobních údajů nutné např. v rámci právního postupu.

Náborový proces předpokládá, že nám uchazeči sdělí své osobní údaje. Nezbytné osobní údaje uchazečů, pokud je neoznačíme v on-line formuláři nabídky, vyplývají jinak z popisu pracovního místa a zásadně k nim patří údaje o osobě, poštovní a kontaktní adresa, jakož i podklady náležející k žádosti o zaměstnání, jako jsou průvodní dopis, životopis a překládaná vysvědčení. Kromě toho nám mohou uchazeči dobrovolně sdělit také další informace.

Tím, že nám uchazeč zašle žádost o zaměstnání, prohlašuje, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů k účelům náborového procesu v souladu se způsobem a rozsahem uvedeným v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Budou-li v rámci náborového procesu dobrovolně sděleny zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR, proběhne jejich zpracování navíc podle čl. 9 odst. 2 písm. b) GDPR (např. zdravotní údaje, jako je těžké tělesné postižení, nebo etnický původ). Pokud budou v rámci náborového procesu požadovány od uchazečů zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR, proběhne jejich zpracování navíc podle čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR (např. zdravotní údaje, jsou-li nezbytné k výkonu povolání).

Je-li na našich webových stránkách k dispozici on-line formulář uchazeče o zaměstnání, mohou nám uchazeči podávat své žádosti o zaměstnání jeho prostřednictvím. Osobní údaje se k nám pak přenášejí náležitě zakódované v souladu se současným stavem techniky.

Osobní údaje poskytnuté uchazeči můžeme v případě úspěšné žádosti o zaměstnání dál zpracovávat pro účely pracovního poměru. Jinak, pokud žádost o zaměstnání není úspěšná, se osobní údaje uchazečů mažou. Osobní údaje uchazečů se rovněž mažou vždy, když je žádost o zaměstnání stažena, na což má uchazeč kdykoli právo.

Mazání se provádí, s výhradou oprávněného odřeknutí uchazečem, po uplynutí období šesti měsíců, abychom mohli odpovídat na případné navazující dotazy k žádosti o zaměstnání a dostát našim dokazovacím povinnostem podle zákona o rovném zacházení, resp. po uplynutí období 3 let, budeme-li potřebovat osobní údaje k uplatnění nebo zamítnutí případných nároků plynoucích z náborového procesu. Doklady k případným náhradám cestovních výloh se archivují podle daňově právních předpisů.

 
Databáze uchazečů o zaměstnání

V rámci procesu získávání zaměstnanců nabízíme uchazečům o zaměstnání možnost nechat se na dobu dvou let zapsat do naší databáze uchazečů o zaměstnání, a to na základě souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR.

Podklady žádostí o zaměstnání v databázi uchazečů se zpracovávají výhradně v rámci budoucích konkurzů na zaměstnání a hledání nových zaměstnanců a nejpozději po uplynutí uvedené lhůty jsou zničeny. Uchazeči jsou poučeni o tom, že souhlas se zápisem do databáze uchazečů o zaměstnání je dobrovolný a nemá žádný vliv na probíhající náborový proces a že mohou tento souhlas kdykoli s účinností do budoucnosti zrušit, popř. mohou vznést námitku ve smyslu čl. 21 GDPR.

 
Navázání kontaktu

Při navázání kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu nebo sociálních sítí) se osobní údaje uživatele využívají pro zpracování žádosti o kontakt a její vyřízení podle čl. 6 odst. 1 písm. b) (v rámci smluvních/předsmluvních vztahů), čl. 6 odst. 1 písm. f) (jiné poptávky) GDPR. Poptávky uživatelů se mohou ukládat v systému správy zákaznických vztahů (Customer-Relationship-Management; „CRM“) nebo ve srovnatelné organizaci poptávek.

Poptávky mažeme, jakmile přestanou být potřebné. Potřebnost kontrolujeme každé dva roky; kromě toho platí zákonné požadavky na archivaci.

 
Hosting a zasílání e-mailů

Námi využívané hostingové služby jsou určené k poskytování následujících výkonů: Služby infrastruktury a platforem, výpočetní kapacita, paměťové místo a databázové služby, zasílání e-mailů, bezpečnostní služby a služby technické údržby, které používáme pro účely provozu této on-line nabídky.

Zpracováváme přitom (nebo náš poskytovatel hostingu) stavové údaje, kontaktní údaje, obsahové údaje, smluvní údaje, údaje o užívání, metadata a komunikační údaje zákazníků, zájemců a návštěvníků této on-line nabídky na základě našeho oprávněného zájmu efektivního a bezpečného poskytování této on-line nabídky podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s čl. 28 GDPR (ukončení smlouvy o zpracování zakázek).

 
Získávání přístupových údajů a protokolových souborů

Na základě našeho oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR získáváme údaje o každém přístupu na server, na kterém je umístěna tato služba (takzvané protokolové soubory serveru). K přístupovým údajům patří název volané webové stránky, soubor, datum a čas volání, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném volání, typ prohlížeče včetně verze, operační systém uživatele, odkazující URL (předchozí navštívená webová stránka) a poptávající poskytovatel. IP adresy jsou anonymizovány.

Tyto údaje nejsou spojeny s konkrétními osobami; nemůžeme tedy vysledovat, který uživatel přistupoval ke kterým datům. Tyto informace se také nepokoušíme zjistit.

 
Google Analytics

Na základě našeho oprávněného zájmu (tzn. zájmu na analyzování, optimalizování a hospodárném provozu naší on-line nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) používáme Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google LLC („Google“). Google používá cookies. Informace o využívání on-line nabídky ze strany uživatelů, generované pomocí cookies, se přenášejí na server společnosti Google v USA a zde se ukládají.

Společnost Google je certifikovaná podle dohody Privacy-Shield, a nabízí tudíž záruku dodržování evropských zákonů o ochraně osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google používá tyto informace na naši zakázku pro vyhodnocování využívání naší on-line nabídky ze strany uživatelů, pro sestavování zpráv o aktivitách v rámci této on-line nabídky a pro poskytování dalších služeb, spojených s využíváním této on-line nabídky a internetu, naší firmě. Přitom je možné ze zpracovaných osobních údajů sestavovat pseudonymní profily uživatelů.

Google Analytics používáme jen s aktivovanou anonymizací IP adres. To znamená, že Google tyto IP adresy uživatelů z členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru zkracuje. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenesena celá IP adresa a je zkrácena až zde.

IP adresa sdělená prohlížečem uživatele se nespojuje s dalšími daty společnosti Google. Uživatelé mohou zabránit ukládání cookies vhodným nastavením softwaru svého prohlížeče; uživatelé mohou dále zabránit zaznamenávání údajů souvisejících s jejich využíváním on-line nabídky, generovaných pomocí cookies, společností Google a zpracovávání těchto údajů společností Google tak, že si stáhnou a nainstalují plugin prohlížeče dostupný na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternativně k add-on prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních klikněte na tento odkaz, abyste do budoucna zabránili zaznamenávání pomocí služby Google Analytics na této webové stránce: Analytics-Opt-Out. Přitom se ve vašem zařízení uloží opt-out cookie. Pokud své cookies vymažete, musíte znovu kliknout na tento odkaz.

Další informace o používání osobních údajů společností Google a o možnostech nastavení a odmítnutí se dozvíte v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) nebo také v nastaveních pro zobrazování vyskakovacích reklam firmou Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Osobní údaje uživatelů se mažou nebo anonymizují po 14 měsících.


On-line přítomnost na sociálních sítích

Jsme on-line přítomní na sociálních sítích a platformách, abychom zde mohli aktivně komunikovat se zákazníky, zájemci a uživateli a abychom je zde mohli informovat o našich službách.

Upozorňujeme na to, že přitom mohou být zpracovávány osobní údaje uživatelů mimo území Evropské unie. Pro uživatele z toho mohou vyplývat rizika, protože tím může být např. ztíženo prosazování práv uživatelů. Ohledně poskytovatelů z USA, kteří jsou certifikovaní podle Privacy-Shield, upozorňujeme na to, že se tímto zavazují dodržovat standardy ochrany osobních údajů EU.

Kromě toho se osobní údaje uživatelů zpravidla zpracovávají pro účely průzkumů a reklamy. Je např. možné z chování uživatelů a jejich zájmů, které z toho vyplynou, sestavovat uživatelské profily. Uživatelské profily se pak mohou používat např. v rámci platforem a mimo ně k zobrazování reklam odpovídajících pravděpodobným zájmům uživatelů. K těmto účelům se v počítačích uživatelů zpravidla ukládají cookies, ve kterých jsou uloženy uživatelské chování a zájmy uživatelů. Dále je možné ukládat data v uživatelských profilech také nezávisle na zařízeních používaných uživateli (obzvlášť je-li uživatel členem příslušné platformy a je k ní přihlášený).

Zpracování osobních údajů uživatelů se provádí na základě našich oprávněných zájmů na efektivním informování uživatelů a komunikaci s uživateli podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud byl uživatel požádán příslušným poskytovatelem o svolení se zpracováním osobních údajů (tzn. udělení souhlasu např. zaškrtnutím kontrolního políčka nebo potvrzení tlačítkem), je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR.

Pokud jde o podrobný popis příslušného zpracování a možností odmítnutí (opt-out), odkazujeme na níže uvedené údaje poskytovatelů.

Také v případě žádostí o informace a uplatnění uživatelských práv upozorňujeme na to, že je nejúčinnější obrátit se na poskytovatele. Pouze poskytovatelé mají vždy přístup k osobním údajům uživatelů a mohou přímo provádět vhodná opatření a poskytovat informace. Budete-li přesto potřebovat pomoc, můžete se obrátit na nás.

 
Začlenění služeb a obsahu třetích stran

Na základě našeho oprávněného zájmu (tzn. zájmu na analyzování, optimalizování a hospodárném provozu naší on-line nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) používáme v rámci naší on-line nabídky také nabídky obsahu nebo služeb třetích osob za účelem začlenění jejich obsahu a služeb, např. videí nebo písem (níže jednotně označováno jako „obsah“).

To vždy předpokládá, že se třetí poskytovatelé tohoto obsahu seznámí s IP adresami uživatelů, protože bez IP adresy nemohou poslat obsah do příslušného prohlížeče. Pro zobrazení tohoto obsahu je tedy zapotřebí IP adresa. Snažíme se používat jen takový obsah, jehož příslušní poskytovatelé využívají IP adresu výhradně k doručení obsahu. Třetí poskytovatelé mohou navíc používat pro statistické nebo marketingové účely takzvané pixelové tagy (neviditelné grafiky, označované též jako „Web Beacons“). Pomocí pixelových tagů je možné vyhodnocovat informace o provozu návštěvníků na podstránkách této webové stránky. Pseudonymní informace se navíc mohou ukládat v cookies v zařízení uživatele a mohou obsahovat mimo jiné technické informace o prohlížeči a operačním systému, názvy odkazujících webových stránek, čas návštěvy a další údaje o užívání naší on-line nabídky, ale mohou být také spojeny s takovými informacemi z jiných zdrojů.

 
Youtube

Začleňujeme videa platformy YouTube od poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 
Google Fonts

Začleňujeme písma („Google Fonts“) od poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 
Google ReCaptcha

Začleňujeme funkci pro rozpoznávání botů, např. při vyplňování on-line formulářů („ReCaptcha“), od poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 
Google Maps

Začleňujeme mapy služby „Google Maps“ od poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ke zpracovávaným osobním údajům mohou patřit zejména IP adresy a lokační údaje uživatelů, které však bez jejich souhlasu (zpravidla uděleného v rámci nastavení jejich mobilního zařízení) nesmí být zjišťovány. Údaje se mohou zpracovávat v USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.


Yumpu

Začleňujeme brožury, katalogy a složky služby „Yumpu“ od poskytovatele i-magazine AG, Gewerbestrasse 3, 9444 Diepoldsau, Švýcarsko. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.yumpu.com/de/info/privacy_policy


LeadRebel

Osobní údaje našich návštěvníků necháváme analyzovat externím poskytovatelem služeb.

K tomuto účelu předáváme osobní údaje získané z používání kontrol IP společnosti Pulserio AG, Schellenrainstrasse 13, 6210 Sursee, Švýcarsko, https://leadrebel.io/imprint.
Kategorie dotčených osob zahrnují návštěvníky našich webových stránek a uživatele našich webových služeb.
Účelem zpracování je vyhodnocení osobních údajů získaných z kontrol IP ke generování potenciálních zákazníků.

Pokud jsou návštěvníci našich webových stránek požádáni o souhlas, je právním základem pro zpracování osobních údajů souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Jinak jsou osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem přitom spočívá v generování potenciálních zákazníků na základě analýz osobních údajů získaných pomocí kontrol IP.

Na této stránce: https://leadrebel.io/optout máte možnost odmítnout. V případě odmítnutí nebudou vaše osobní údaje nadále zaznamenávány v LeadRebel.

Down

Kontaktujte nás

Telefon: +43 1 701700 | E-mail: office@skw.at